Foto homepage

Logo Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft in haar participatie- integratie en tolerantie nota 2008-2011 “Samen één in Sittard-Geleen” en in de nota “Allochtone vrouwen geven kleur aan Sittard-Geleen”, uitgewerkt hoe ze etnische minderheidsgroepen meer bij de samenleving wil betrekken en activiteiten ter bevordering van participatie wil bevorderen.

Binnen de inburgering werden enkele activiteiten ingezet die de integratie en participatie van allochtone medeburgers moesten stimuleren. 

De Gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn werken constructief samen om het gemeentebeleid en de uitvoering hiervan hand in hand te laten gaan. 

In de periode 2009-2011 kreeg dit expliciet vorm via een tijdelijke inzet vanuit het project Duizend en één Kracht. Hiermee werd een brede basis geschapen voor het structureel verankeren van emancipatie- en participatieactiviteiten. Dan gaat het om het versterken van de positie van de anderstaligen op de terreinen inburgering, scholing en vrijwilligerswerk.

Het project Taalontmoetingen sluit haarfijn aan bij het beleid en bestaande activiteiten en is een perfecte aanvulling op de reeds ingezette koers. Taalontmoetingen levert een bijdrage aan de eerste stappen in de taalketen, in de vertrouwde omgeving van het eigen huis of een plek in de buurt. 

Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om mee te kunnen doen in de maatschappij. De wetgever heeft de rol van de gemeente beperkt waar het gaat om de wet Inburgering door de verantwoordelijkheid meer bij de inburgeraar te leggen. Toch blijft het belangrijk om inburgeringstrajecten te stimuleren en te volgen en om waar nodig hierop aan te sluiten met trainingen waarmee we taalvaardigheden vergroten in combinatie met werknemersvaardigheden.

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 verschuift de taakstelling van de gemeente naar het bevorderen van "meedoen in het maatschappelijk verkeer": opleiding, vrijwilligerswerk en betaald werk.
Voor anderstaligen geldt dat een goede beheersing van de Nederlandse taal daarbij een noodzakelijke voorwaarde is. Taalontmoetingen speelt daarbij een belangrijke rol om aan die voorwaarde te voldoen.

De gemeente Sittard-Geleen heeft Taalontmoetingen vanaf 2010 elk jaar financieel ondersteund.

Lees meer: https://www.sittard-geleen.nl

 

Logo Movisie

Movisie

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

De ambitie van Movisie is het realiseren van een krachtige samenleving waarin burgers zoveel mogelijk zelfredzaam kunnen zijn.

Movisie investeert in de kracht en de onderlinge verbinding van burgers. De organisatie doet dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed mogelijk doen.

Movisie heeft Taalontmoetingen in 2010, tijdens de opstartfase, ondersteund.

Lees meer: https://www.movisie.nl/overmovisie

 

Logo VSBfonds

VSBfonds

VSBfonds draagt bij aan de kwaliteit van de Nederlandse samenleving door projecten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken. Het fonds beoogt daarbij de individuele ontwikkeling van mensen en hun betrokkenheid bij de samenleving te vergroten.

VSBfonds brengt deze missie in de praktijk door bij het toekennen van donaties de volgende algemene doelstellingen na te streven:

Ontmoeten 
VSBfonds wil bevorderen dat mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen, respecteren en inspireren. 

Participeren
VSBfonds wil bevorderen dat een ieder kan deelnemen aan het sociale en economische leven onder condities die het welbevinden en individuele potenties stimuleren, zodat niemand wordt uitgesloten.

Bewustzijn
VSBfonds wil bevorderen dat mensen inzicht krijgen in de cultuurhistorische context van zichzelf en anderen om daarmee zichzelf en anderen beter te begrijpen en met anderen samen te leven.

Inspireren
VSBfonds wil bevorderen dat het innerlijk leven van een zo groot mogelijke groep mensen wordt verrijkt en de verbeeldingskracht gevoed, opdat mensen daarmee vreugde ervaren en de inspiratie vinden om zichzelf verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

VSBfonds heeft Taalontmoetingen in 2014 financieel ondersteund.

Lees meer: https://www.vsbfonds.nl

Logo Fonds voor Sociale Instellingen

Fonds voor Sociale Instellingen (FSI)

De Stichting Fonds voor Sociale Instellingen (FSI) is in 1918 door de toenmalige Staatsmijnen opgericht.

Het FSI heeft ten doel mede te werken aan de behartiging van sociale en culturele belangen van het personeel van DSM, SABIC, EdeA, TAQA Energy, OCI Nitrogen, Sitech, Emerald Othello BV, Resin BV, Stamicarbon, Air Liquide, MEP Europe, Lanxess, Teknor Apex, Yparex, Borealis, DSM-Sinochem.

Sociaal-Cultureel

Tot de eerste activiteit behoort de belangenhartiging van de medewerkers, (vervroegd) gepensioneerden en hun ten laste komende gezinsleden van DSM, SABIC, EdeA, TAQA Energy, OCI Nitrogen, Sitech, Emerald Othello BV, Resin BV, Stamicarbon, Air Liquide, MEP Europe, Lanxess, Teknor Apex, Yparex, Borealis, DSM-Sinochem
Het betreft inspanningen in de sociale, culturele en ontspanningssfeer, zoals het verlenen van kortingen bij sportwedstrijden, schouwburg- en andere theatervoorstellingen, cursusgelden en op zwembadabonnementen in de speciale zwembaden.

Subsidies

De tweede activiteit van FSI is op de subsidiering van verenigingen en instellingen, mits er sprake is van een relatie tot DSM medewerkers. Muziekgezelschappen (fanfares, schutterijen, harmonieën, zangkoren), toneelgezelschappen, sportverenigingen en vele andere verenigingen, instellingen en organisaties kunnen een beroep doen op het subsidiebeleid van de FSI.

Stichting Fonds voor Sociale Instellingen heeft Taalontmoetingen in 2014 en 2015 financieel ondersteund.

Lees meer: https://stichtingfsi.nl

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg