Logo Gemeente Sittard-Geleen

Gemeente Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft in haar participatie- integratie en tolerantie nota 2008-2011 “Samen één in Sittard-Geleen” en in de nota “Allochtone vrouwen geven kleur aan Sittard-Geleen”, uitgewerkt hoe ze etnische minderheidsgroepen meer bij de samenleving wil betrekken en activiteiten ter bevordering van participatie wil bevorderen.

Binnen de inburgering werden enkele activiteiten ingezet die de integratie en participatie van allochtone medeburgers moesten stimuleren. 

De Gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn werken constructief samen om het gemeentebeleid en de uitvoering hiervan hand in hand te laten gaan. 

In de periode 2009-2011 kreeg dit expliciet vorm via een tijdelijke inzet vanuit het project Duizend en één Kracht. Hiermee werd een brede basis geschapen voor het structureel verankeren van emancipatie- en participatieactiviteiten. Dan gaat het om het versterken van de positie van de anderstaligen op de terreinen inburgering, scholing en vrijwilligerswerk.

Het project Taalontmoetingen sluit haarfijn aan bij het beleid en bestaande activiteiten en is een perfecte aanvulling op de reeds ingezette koers. Taalontmoetingen levert een bijdrage aan de eerste stappen in de taalketen, in de vertrouwde omgeving van het eigen huis of een plek in de buurt. 

Beheersing van de Nederlandse taal is essentieel om mee te kunnen doen in de maatschappij. De wetgever heeft de rol van de gemeente beperkt waar het gaat om de wet Inburgering door de verantwoordelijkheid meer bij de inburgeraar te leggen. Toch blijft het belangrijk om inburgeringstrajecten te stimuleren en te volgen en om waar nodig hierop aan te sluiten met trainingen waarmee we taalvaardigheden vergroten in combinatie met werknemersvaardigheden.

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 verschuift de taakstelling van de gemeente naar het bevorderen van "meedoen in het maatschappelijk verkeer": opleiding, vrijwilligerswerk en betaald werk.
Voor anderstaligen geldt dat een goede beheersing van de Nederlandse taal daarbij een noodzakelijke voorwaarde is. Taalontmoetingen speelt daarbij een belangrijke rol om aan die voorwaarde te voldoen.

De gemeente Sittard-Geleen heeft Taalontmoetingen vanaf 2010 elk jaar financieel ondersteund.

Lees meer: https://www.sittard-geleen.nl

 

Organisatie

Contact
Over Taalontmoetingen
Taalontmoetingen is een project van Knooppunt Informele Zorg